Sprawa
2017-126612
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej ,,Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu miasta" Ośrodek Pomocy Społecznej
  7 grudnia 2017
                         ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
                          NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Zarządzeniem nr 38/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w obszarze: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.3. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika pod nazwą:
                                 „ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM
                                           DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA”.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  Zgłoszenia można dokonad na załączonym formularzu, który należy złożyd w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (pok. nr 17), ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.

                                                                        UWAGA!
                     Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
                                         upływa 14 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00

Więcej ...