Sprawa
2018-62374
Treść
 • ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
  6 czerwca 2018

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

    

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Rybnika Zarządzeniem nr 405/2018 z dnia 4 czerwca 2018 r. w obszarze: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, podzadanie: zapewnienie wsparcia merytorycznego w postaci szkoleń, doradztwa, dostępu do informacji oraz wsparcia technicznego w postaci zaplecza lokalowego, udostępniania sprzętu podmiotom działającym na terenie Miasta Rybnika pod nazwą:

   

  „Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika”

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

   

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

  upływa 18 czerwca 2018 r.

Więcej ...