Sprawa
2018-72273
Treść
  • Obowiązek sprawozdawczy dla OPP
    2 lipca 2018

    Przypominamy, że zgodnie art. 23 ust. 6 i 6b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) organizacje pożytku publicznego mają obowiązek opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w terminie:  do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, do 30 listopada – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

    szczegóły:

    https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/narodowy-instytut-wolnosci-centrum-rozwoju-spoleczenstwa-obywatelskiego

Więcej ...
Dokumenty do pobrania