Sprawa
2018-124569
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej
  14 listopada 2018

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

    

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Rybnika zarządzeniem nr 761/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa

  30 listopada 2018 r.

   

Więcej ...