Sprawa
2018-129976
Treść
 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym: z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu miasta Rybnika"
  27 listopada 2018

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

   

  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

   

   

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z dnia 7 lutego 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku Zarządzeniem nr 51/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. w zakresie:

  Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; Podzadanie:

  1.3.   Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika,

  1.4.  Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika,

   

   

  pod nazwą:

  ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM
  W SCHRONISKU (W TYM: Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI) DLA OSÓB BEZDOMNYCH

  Z TERENU MIASTA RYBNIKA”  

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który należy złożyć w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku (pok. nr 17),  ul. Żużlowa 25, 44-200 Rybnik.

   

   

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych

  upływa 4 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00

   

Więcej ...