Sprawa
2019-110538
Treść
 • ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
  22 sierpnia 2019

  ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
  NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

   

  Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późń. zm.) zaprasza się do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w celu opiniowania ofert realizacji zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku.

   

  Zgodnie z art. 15 ust. 2d ww. ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

   

  Zgłoszenia można dokonać na załączonym formularzu, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy  ul. Bolesława Chrobrego 2.

   

   

  UWAGA!

  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych
  upływa 28 sierpnia 2019 r.

Więcej ...