Sprawa
PS-0717/00200/11
Treść
  • ZAPROSZENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
    10 listopada 2011 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert, ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Rybnika na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Szczegóły dostępne poniżej:

  • składu osobowego Komisji Konkursowych, oceniających wnioski w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2012 roku
    9 stycznia 2012 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Zarządzeniem Nr 629/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Prezydent Miasta Rybnika powołał składy osobowe Komisji Konkursowych, oceniających oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Rybnika w 2012 roku w następujących obszarach: ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo, ratownictwo i ochrona ludności, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, promocja i organizacja wolontariatu. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania