Sprawa
Ek-I.605.15.2012
Treść
  • Zaproszenia dla organizacji pozarządowych
    27 lutego 2012 Julia Wójcik (Naczelnik Wydziału K)
    Zapraszamy organizacje pozarządowe lub inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Rybnika Zarządzeniem nr 63/2012 z dnia 15 lutego 2012 r., na wsparcie w 2012 r. realizacji zadania publicznego w obszarze: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania