Sprawa
PS.524.1.2013
Treść
  • II OTWARTY KONKURS OFERT 2013 - WSPEIRANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
    14 stycznia 2013 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze. zm.) w dniu 14 stycznia 2013 r. Zarządzeniem Nr 14/2013 Prezydent Miasta Rybnika ogłosił II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2013 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin realizacji zadań od 1 marca do 31 grudnia 2013 r. Ostateczny termin składania ofert: 4 lutego 2013 r. Szczegóły dostępne poniżej:

Dokumenty do pobrania