Nr
795/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego
Data podpisania
2018-11-26
Data wejścia w życie
2018-11-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 3 grudnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)