Nr
88/2019
Dotyczy
udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2019-02-06
Data wejścia w życie
2019-02-06
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 8 lutego 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)