Nr
348/2019
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej (MPZP 54-6) – wyłożenie do publicznego wglądu od 27.03.2019 r. do 25.04.2019 r., zbieranie uwag do 9.05.2019 r
Data podpisania
2019-05-30
Data wejścia w życie
2019-05-30
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 31 maja 2019 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)