Nr
5/2020
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 220/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie procedury sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Data podpisania
2020-01-03
Data wejścia w życie
2020-01-03
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 8 stycznia 2020 r. Barbara Witala (Referent Or)