Nr
154/2020
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności gminy
Data podpisania
2020-03-16
Data wejścia w życie
2020-03-16
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 18 marca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)