Nr
276/2020
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data podpisania
2020-06-03
Data wejścia w życie
2020-06-03
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 5 czerwca 2020 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)