Nr
672/2020
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Bolesława Chrobrego (MPZP 54-27) – wyłożenie do publicznego wglądu od 8 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r., zbieranie uwag do dnia 19 listopada 2020 r
Data podpisania
2020-12-17
Data wejścia w życie
2020-12-17
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 5 stycznia 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)