Nr
232/2021
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Data podpisania
2021-04-29
Data wejścia w życie
2021-04-29
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 4 maja 2021 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)