Nr
405/2022
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Cypriana Kamila Norwida (MPZP 54-19) – wyłożenie do publicznego wglądu od 6 kwietnia 2022 r. do 6 maja 2022 r., zbieranie uwag do 20 maja 2022 r.
Data podpisania
2022-06-10
Data wejścia w życie
2022-06-10
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Publikacja: 21 czerwca 2022 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)