Nr
857/2023
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Data podpisania
2023-11-16
Data wejścia w życie
2023-11-16
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Publikacja: 17 listopada 2023 r. Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)