Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
Termin składania uwag
2015-06-03 - 2015-06-10
Zarządzenie Prezydenta Miasta
311/2015 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały konsultacje [pdf - 215 KB]
załącznik [rtf - 19 KB]
Zarządzenie [rtf - 26 KB]
Metryka załącznik [rtf - 19 KB]
Zarządzenie [rtf - 26 KB]