Wybory ławników na kadencję 2024-2027

31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja (2020-2023) ławników sądów powszechnych. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
- do Sądu Okręgowego w Rybniku - 19 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,
- do Sądu Rejonowego w Rybniku - 11 ławników, w tym 7 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

Kto może zostać ławnikiem?

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać ławnikiem?

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• prezesi właściwych sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 r.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której należy dołączyć:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

• 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
• do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia,
• do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miasta Rybnika będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów

Metryka karta zgłoszenia [pdf - 238 KB]

Metryka oświadczenia składane przez kandydata [docx - 12 KB]

Metryka Lista popracia - ławnicy [docx - 20 KB]

Metryka Zapytanie KRK [docx - 24 KB]

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2:
- w pokojach 207 i 213 - II piętro. 

Gdzie należy składać dokumenty?

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach obsługi Klientów, tj.
- poniedziałek - środa w godz. od 8:00 do 15:00,
- czwartek w godz. od 8:00 do 17:30,
- piątek w godz. od 8:00 do 12:30
w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, na II piętrze w pokojach 207 i 213.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Opłaty

• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
• Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod następującymi numerami tel.: 32 4392207; 32 4392213.

Obowiązek informacyjny

Metryka Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów na ławników [docx - 15 KB]

Metryka Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla podmiotów zgłaszających kandydata na ławnika [docx - 15 KB]

 
 
Odsłon strony: 40680 Metryka
Redaktor: Barbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2023-05-29 Aktualizacja treściBarbara Witala (Samodzielny Referent OU-I)
2023-05-15 Zmiana redaktora stronyPrzemysław Szulc (Główny Specjalista C)
2021-01-28 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2021-01-28 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2021-01-28 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2020-07-01 Aktualizacja treściMartyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2019-10-01 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-05-23 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-05-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-10-02 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-07-03 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-06-03 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-05-06 Formatowanie tekstuKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Korekta redaktorskaKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-04 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2013-01-09 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2012-05-31 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2012-03-23 Aktualizacja treściHałacz Ksenia (Referent Or)
2012-02-02 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-10-04 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-10-04 wyniki wyborów ławnikówKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-06-15 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-06-14 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-06-13 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-09 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-06 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)