Wybory uzupełniające Ławników na kadencję 2020-2023

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. - Prawo ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie dodatkowo wyboru:

 • 11 ławników w tym 3 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy do Sądu Okręgowego w Rybniku,
 • 5 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy do Sądu Rejonowego w Rybniku. 

Kto możne zostać Ławnikiem

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może zostać Ławnikiem

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na Ławników

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na Ławników

Termin zgłaszania kandydatów upływa 14 sierpnia 2020 roku.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Miasta Rybnika będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Wzory dokumentów

Metryka karta zgłoszenia [docx - 17 KB]

Metryka Oświadczenia składane przez kandydata [pdf - 173 KB]

Metryka Lista osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach uzupełniających [pdf - 326 KB]

Wzory dokumentów można również pobrać w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Biurze Obsługi Rady i kancelarii Urzędu.

Gdzie składać dokumenty

Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika w związku z pandemią koronawirusa,  karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem KANDYDAT NA ŁAWNIKA, korzystając ze skrzynki podawczej zlokalizowanej w Urzędzie Miasta Rybnika przy wejściu od strony ulicy Miejskiej. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po 14 sierpnia 2020 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Opłaty

 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. 
 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (32) 43 92 110; (32) 43 92 130.

 
 
Odsłon strony: 36549 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2020-07-01 Aktualizacja treści
2020-07-01 Aktualizacja treściMartyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-03-31 Formatowanie tekstu
2020-03-31 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Inspektor Inf-II)
2020-03-31 Formatowanie tekstu
2019-10-01 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-10-01 Aktualizacja treści
2019-05-23 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-05-23 Aktualizacja treści
2019-05-07 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2019-05-07 Aktualizacja treści
2015-10-02 Aktualizacja treści
2015-10-02 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-07-03 Aktualizacja treści
2015-07-03 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-06-03 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2015-05-06 Formatowanie tekstuKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-05 Korekta redaktorskaKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2015-05-04 Aktualizacja treściKlaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2013-01-09 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2012-05-31 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2012-03-23 Aktualizacja treściHałacz Ksenia (Referent Or)
2012-02-02 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-10-04 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-10-04 wyniki wyborów ławnikówKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-06-15 Aktualizacja treściPyszny Agnieszka (Referent Or)
2011-06-14 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-06-13 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-13 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-09 Korekta redaktorskaKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
2011-05-06 Aktualizacja treściKorduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)