Nazwa
Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
  Metryka Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych [pdf - 352 KB]

  Wniosek powinien zawierać:
  1. wskazanie tytułu rozporządzenia oraz przepisu lub przepisów rozporządzenia, którego dotyczy wniosek;
  2. określenie danych inwestycji, w tym miejsca wykonywania robót budowlanych;
  3. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie wymagane mogą być projekty zagospodarowania tych terenów, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy):
   1. opis istniejącego stanu zagospodarowania działki objętej wnioskiem oraz nieruchomości sąsiednich,
   2. wskazanie przeznaczenia terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
   3. nazwę i opis zamierzenia inwestycyjnego i jego wpływu na środowisko lub nieruchomości sąsiednie;
  4. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
  5. propozycje rozwiązań zamiennych;
  6. w przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa.
  7. w przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:
   1. ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
   2. postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
   3. w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
   4. opinie innych zainteresowanych organów.
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
Czas realizacji
Przepisy nie regulują, w jakim terminie urząd ma wydać zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Opłat można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Nie można odwołać się (ani złożyć zażalenia) od:
 1. upoważnienia – wydanego przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane;
 2. postanowienia urzędu o zgodzie lub odmowie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 008/009
tel. 32 43 92 082, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.