Nazwa
Zmiana wymiaru podatku
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-07-15

Kto może załatwić sprawę:
Podatnik lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek o zmianę wymiaru podatku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Podatków, lub pobrać stąd:
Metryka Pobierz wniosek na zmianę wymiaru podatku. [pdf - 34 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Dokumenty potwierdzające zmianę okoliczności faktycznych mających wpływ na ustalenie lub określenie wysokości zobowiązania podatkowego.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty w wysokości 17zł.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Sala Wydziału Podatków - I piętro, sala 151.

Telefon, e-mail:
32 439 21 51, 32 439 21 52; podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Art. 254 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku (sprzedaż, zakup, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości itp.) podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.