Nazwa
Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia , których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, sporządzony własnoręcznie. Wniosek podpisują członkowie komitetu założycielskiego lub członkowie zarządu.

Załączniki:
 1. Lista założycieli zawierająca: imiona, nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, własnoręczne podpisy - minimum 7 osób.
 2. Protokół z Zebrania Założycielskiego.
 3. Lista obecności na zebraniu założycielskim (min. 7 osób).
 4. Uchwała o powołaniu klubu sportowego określająca jego nazwę i siedzibę.
 5. Uchwała o upoważnieniu komitetu założycielskiego do czynności związanych z wpisem klubu sportowego do ewidencji lub uchwały z wyboru zarządu i organu kontroli wewnętrznej (komisja rewizyjna).
 6. Uchwała przyjmująca statut klubu sportowego.
 7. Statut podpisany przez komitet założycielski / władze stowarzyszenia (zarząd). W przypadku zawnioskowania o uwierzytelnienie statutu przez organ – podpisany statut w dwóch egzemplarzach wraz z opłatą dotyczącą uwierzytelnienia statutu.
 8. Zgoda właścicieli nieruchomości na ustanowienie siedziby klubu sportowego pod wskazanym adresem.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji: 10 zł.
 2. Opcjonalnie opłata skarbowa za uwierzytelnienie statutu: 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 006
tel. 32 43 92 026, ngo@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).