Nazwa
Zezwolenie na organizację imprezy masowej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-02-02
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na organizację imprezy masowej.
Metryka Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej [pdf - 150 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Plan graficzny, wraz z opisem, obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
  1. Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji.
  2. Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych.
  3. Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu.
  4. Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych i informacyjnych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
  5. Oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące - jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
 3. Informacja o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej.
 4. Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 5. Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w którym będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe.
 6. Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
 7. Informacja o planowanym czasie trwania imprezy masowej.
 8. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 9. Informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbie miejsc stojących.
 10. Informacja o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 11. Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
 12. Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk.
 13. Oświadczenia organizatora o spełnieniu wymogów, wyposażeniu obiektów wykorzystywanych do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy, służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji.
 14. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Policji (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 15. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 16. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 17. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej opinie właściwego miejscowo dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (pogotowia ratunkowego) (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
 18. Niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed dniem imprezy masowej instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie trwania imprezy (zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 135 poz. 1113).

  UWAGA: W przypadku składania wniosku w trybie 14 dniowym o którym mowa w art. 25 ust. 1a Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. opinie, o których mowa w pkt. 14-17 oraz instrukcję o której mowa w pkt. 18 należy złożyć niezwłocznie.

 19. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 20. Wniosek o zezwolenie na zapewnienie przez organizatora imprezie masowej mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej w przypadku gdy z opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji wynika, iż impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka.
 21. Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia (w przypadku imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny).
 22. Dodatkowo organ może zażądać:
  1. Pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
  2. Kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
W terminie do 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej wydawane jest zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia - 82 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 006
tel. 32 43 92 026, ngo@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 2142 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.).