Nazwa
Zezwolenie na organizację imprezy masowej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-05-04

Kto może załatwić sprawę:

Organizator imprezy masowej (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611), organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:

 • do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o przeprowadzenie imprezy masowej;
 • do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejscowego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
 • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Formularz wniosku:

- formularz wniosku o przeprowadzenie imprezy masowej można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu), w Wydziale Polityki Społecznej (pokój 006) lub pobrać stąd:
Metryka Pobierz wniosek na przeprowadzenie imprezy masowej. [pdf - 27 KB]
- wniosek można również sporządzić samodzielnie, uzupełniając go o załączniki określone  w art. 26 ust. 1 wymienionej ustawy.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii UM.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2. instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej;

3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4. informacja o:

 • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia  o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej -  w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 ustawy,
 • powiadomieniu :  
  • Komendanta oddziału Straży Granicznej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej),
  • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy, organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej opinie:

 • właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji,
 • właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejscowego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego),
 • państwowego inspektora sanitarnego oraz instrukcję, o której powyżej w pkt 2.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 82 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych są opiniowane przez Komisję ds. opiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych, powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rybnika.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

parter, pokój 006.


Telefon, e-mail:

32 439 20 06; spoleczny@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

 
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.).

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew wydanemu zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (podstawa prawna: art. 58 ust. 1 ww. ustawy).