Nazwa
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-24
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jeśli wniosek jest niepoprawny lub zawiera braki formalne w dokumentach, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu w przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dowodem świadczącym o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu dla wnioskodawców nieposiadających zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Rybnika).
5. Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych z oznaczeniem adresu lub numeru działki (np. wydruk z RSIP).
6. Pisemna zgoda właściciela/zarządcy/administratora nieruchomości na korzystanie z niej w okresie ważności jednorazowego zezwolenia.
7. Pisemna zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych jeśli orgaznizatorem przedsięwzięcia jest inny podmiot.

Informacje ogólne

O jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
c) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na okres do dwóch dni.

Sprawę można załatwić:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
2. Złożyć bezpośrednio w Biurze Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany).

Opłaty
Kwota opłaty w wysokości odpowiednio:
a) 43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.
b) 43,75 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa).
c) 175,00 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
Wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497.

Opłaty dodatkowe

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury): 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 18.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej

ul. Bolesława Chrobrego 2
I piętro, pokój 159,
tel. 32 439 21 59, 32 439 21 79, email: handel@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 804/L/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).