Nazwa
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji działalności gospodarczej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-24

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (formularz do pobrania na stronie biznes.gov.pl).
W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu w przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta Rybnika).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Sprawę można załatwić

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
2. Złożyć bezpośrednio w Biurze Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł (opłata zgodna z załącznikiem do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Opłaty dodatkowe
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury): 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 18.

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Dodatkowe informacje

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Bolesława Chrobrego 2
I piętro, pokój 159
tel. 32 439 21 59, 32 439 21 79, email: handel@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 ze zm.).