Nazwa
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-03-24

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Jeśli wniosek jest niepoprawny lub zawiera braki formalne w dokumentach, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu w przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta).
3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
5. Zgoda właściciela/li, użytkownika/ów, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
6. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021).

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez:

- notariusza,
- występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem,
- występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym,
- występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego rzecznikiem patentowym,
- występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego doradcą podatkowym.
Dokumenty za zgodność z oryginałem, może poświadczyć też urzędnik po okazaniu do wglądu ich oryginałów (opłata zgodna z załącznikiem do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Informacje ogólne
Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia.

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - zwane dalej „A”.
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - zwane dalej „B”.
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - zwany dalej „C”.

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co pozwala na jednym wniosku wystąpić o jedno, dwa lub wszystkie trzy zezwolenia.

Dla punktów sprzedaży zlokalizowanych na terenie Miasta Rybnika czas obowiązywania zezwoleń ustalony jest na okres 6 lat, zarówno dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu, jak i poza miejscem sprzedaży.

Sprawę można załatwić:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1.Przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Prezydent Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

2.Złożyć bezpośrednio w Biurze Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.


3.Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.


Czas realizacji

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany).

Opłaty

1. Opłatę wnosi się od każdego wnioskowanego zezwolenia odpowiednio:

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy.

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 525 zł należnej za cały rok kalendarzowy.
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, liczona od kwoty 2.100 zł należnej za cały rok kalendarzowy.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo

w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, podpisane przez przedsiębiorcę/ów lub osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z pełnomocnictwem.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika lub prokury należy przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pamiętając o uiszczeniu opłaty skarbowej za jego złożenie.

Uwaga! Jeśli 31 stycznia, 31 maja i 30 września wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada w sobotę, to opłata powinna wpłynąć na rachunek gminy, najpóźniej do soboty.


Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Jeśli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych (rodzaj „A” lub „B”) w roku poprzednim nie przekroczyła wartości 37.500 zł, wnoszą opłatę w wysokości 525 zł za każdy z nich, w przypadku „C” jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczyła 77.000 zł opłata wynosi 2.100 zł. Jeżeli sprzedaż „A” lub „B” przekroczyła 37.500 zł opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, zaś w przypadku „C” – 2,7%.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, dokonuje się
w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika: 58 1020 2528 0000 0502 0434 3497.

Opłaty dodatkowe

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury): 17 zł.
Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa za potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem: 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Opłata skarbowa wnoszona jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, Rynek 18.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Działalności Gospodarczej
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 159,
tel. 32 439 21 59, 32 439 21 79, email: handel@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 165).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 755/XLVIII/2018 z 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rybnika.
3. Uchwała Rady Miasta Rybnika nr 804/L/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rybnika miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 2142 ze zm.).