Nazwa
Nadanie/zmiana numeru PESEL
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2014-08-14

Kto może załatwić sprawę:

Osoba przebywająca stale na terenie Rybnika, nieposiadająca aktualnego pobytu stałego lub czasowego, w stosunku do której odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez tę osobę.

Formularz wniosku:

Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL należy pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wymagane dokumenty:

1. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia lub aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;

2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

I piętro, sala 158

Telefon, e-mail:

32 439 21 99, 32 439 21 88; obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. - O ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 139, poz.993 z 2006 r. z późniejszymi zmianami);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. 2012.1475)

Tryb odwołania:

 Brak.

Uwagi:

Brak.