Nazwa
Nadanie/zmiana numeru PESEL
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-01-02

Kto może załatwić sprawę:
Osoba przebywająca stale na terenie Rybnika, nieposiadająca aktualnego pobytu stałego lub czasowego, w stosunku do której odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL przez tę osobę.

Formularz wniosku:
Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL należy pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Wymagane dokumenty:
1. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia lub aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;
2. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
I piętro, sala 158

Telefon, e-mail:
32 439 21 99, 32 439 21 88; obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. - O ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. 2015.1984 j.t.).

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Brak.