Nazwa
Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o udostępnienie danych.
Metryka wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych [pdf - 324 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu). W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 3. Pisemne upoważnienie do uzyskania danych dla pracownika wraz z dokumentem stwierdzającym jego tożsamość (legitymacja służbowa) - w przypadku załatwiania sprawy przez pracownika reprezentującego uprawniony do uzyskania danych podmiot.
 4. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych jednostkowych (oryginał do wglądu) - jeżeli żądanie danych nie wynika wprost z przepisu prawa.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na piśmie utrwalonym na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w formie papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać elektronicznie na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz z rejestru mieszkańców przez organ, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
 3. Złożyć do skrzynki podawczej ( w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 zł.
 2. Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według specjalnego wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 3. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
  1. Organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
  2. Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych ,Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
  3. Komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
  4. Państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
  5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
 4. Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą w tym interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 5. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Wojewody za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2,I piętro, sala 162
tel. 32 43 92 162, 32 43 92 172, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności .
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.