Nazwa
Wymeldowanie osoby z miejsca pobytu stałego decyzją administracyjną
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej w sprawie wymeldowania.

Załączniki:
 1. Oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument.
 2. Inne dokumenty potwierdzających fakty opisane we wniosku (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji) (oryginały do wglądu).
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy (pokój 158).
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy lub dłużej.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Dodatkowe informacje

Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 158, 32 43 92 178, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.