Nazwa
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego.
Metryka Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [pdf - 1593 KB]
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [pdf - 771 KB]

Załączniki:
  1. Dowód osobisty lub paszport osoby, której dotyczy wymeldowanie lub jego pełnomocnika (do wglądu).
    W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
  2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) do wglądu.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na piśmie utrwalonym na jeden z poniższych sposobów:
  1. Złożyć bezpośrednio w formie papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
  2. Przesłać elektronicznie na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.
Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty
Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 158, 32 43 92 178, 32 43 92 188, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego