Nazwa
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy.
Metryka Zgłoszenie pobytu czasowego [pdf - 1061 KB]
Zgłoszenie pobytu stałego [pdf - 1056 KB]

Załączniki:
 1. Dowód osobisty lub paszport osoby, której dotyczy zameldowanie lub jego pełnomocnika (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 2. Obywatel polski dokonujący zameldowania w postaci papierowej, przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu oraz do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu).
 3. Obywatel polski dokonujący zameldowania w postaci elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) do wglądu.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na piśmie utrwalonym na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w formie papierowej w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać elektronicznie na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania dowodu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.
 2. Opłata za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie pobytu czasowego: 17 zł.
 3. Jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji, zgłaszający zostanie wezwany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł od każdej wydanej decyzji.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, sala 158
tel. 32 43 92 158, 32 43 92 178, 32 43 92 188, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego