Nazwa
Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2021-11-09
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Oświadczenie obojga rodziców o nadanie dziecku nazwiska.

Załączniki:
Dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża oraz dokument tożsamości lub legitymacja szkolna dziecka, jeżeli do zmiany nazwiska wymagana jest zgoda dziecka (do wglądu).

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty
Oświadczenie jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej. Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
 1. Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka lub ojciec zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.
 2. Dziecku nie można nadać nazwiska męża matki (żony ojca) gdy:
  1. nosi ono nazwisko ojca (nazwisko matki) albo
  2. nosi ono nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
 3. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (żony ojca), można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP lub przed konsulem.
 4. Oświadczenie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
 5. Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki (żony ojca) ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
 6. Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Kierownik urzędu stanu cywilnego lub konsul, który przyjął oświadczenia małżonków, przesyła protokół kierownikowi urzędu stanu cywilnego właściwemu do sporządzenia aktu urodzenia, w terminie jednego dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.