Nazwa
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.

Załączniki:
  1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
  2. Dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Opłaty
Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa: 11 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego innych niż akty stanu cywilnego dokonuje się w formie decyzji administracyjnej albo czynności materialno-technicznej. Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
Czynności można dokonać w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu. Rozwiedziony małżonek , który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.