Nazwa
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-01-09
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

Załączniki:
 1. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego (uznanie ojcostwa przed porodem):
  1. dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  2. aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciążę.
 2. Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka (przy sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
  1. dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  2. karta urodzenia dziecka lub karta martwego urodzenia dziecka przekazywana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.
 3. Uznanie ojcostwa po rejestracji (po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka):
  1. dowody osobiste rodziców (do wglądu),
  2. w przypadku uznania ojcostwa dziecka, które ukończyło 13 rok życia, z jednoczesną zmianą jego nazwiska, wymagana jest obecność dziecka z legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Opłaty
Oświadczenie jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym, zgodnie z art. 581 § 2 kodeksu postępowania cywilnego, właściwym ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.