Nazwa
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2018-09-03

Kto może załatwić sprawę:
Każdy kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) oraz w Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 113 - sekretariat) lub pobrać stąd: Metryka Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej. [pdf - 18 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub w Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 113 - sekretariat).

Wymagane dokumenty (załączniki):

    • plan zagospodarowania działki w skali 1:500 lub zbliżonej, ze szczegółowym zaznaczeniem sposobu włączenia do układu drogowego (geometria wjazdu z zachowaniem skali mapy);

    • opis techniczny proponowanego zjazdu, rodzaj proponowanej nawierzchni, technologia wykonania, pochylenia podłużne, poprzeczne i sposób jego wykorzystania, charakterystyka drogi, do której następuje jego włączenie, itp.

    • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej;

    • aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis z ksiąg wieczystych lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania  nieruchomością objętą wnioskiem.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł (za wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego).
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić w kasach UM lub na konto Urzędu Miasta Rybnika.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Na czas realizacji przedmiotowego zjazdu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Wydziale Dróg - Referacie Uzgodnień, ul. Rzeczna 8, pokój 102.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
I piętro, pokój 101, ul. Rzeczna 8

Telefon, e-mail:
32 439 21 18; drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm).
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.