Nazwa
Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-16

Kto może załatwić sprawę:
Każdy kto posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub pobrać stąd
Metryka Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej [pdf - 19 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) .

Wymagane dokumenty (załączniki):

    • plan zagospodarowania działki w skali 1:500 lub zbliżonej, ze szczegółowym zaznaczeniem sposobu włączenia do układu drogowego (geometria wjazdu z zachowaniem skali mapy);
    • opis techniczny proponowanego zjazdu, rodzaj proponowanej nawierzchni, technologia wykonania, pochylenia podłużne, poprzeczne i sposób jego wykorzystania, charakterystyka drogi, do której następuje jego włączenie, itp.
    • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej;
    • aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis z ksiąg wieczystych lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania  nieruchomością objętą wnioskiem.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł (za wyjątkiem spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego).
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł. 

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
I piętro, pokój 101, ul. Rzeczna 8

Telefon, e-mail:
32 439 21 16; drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.