Nazwa
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-01-09
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą).
Metryka formularz zdolność prawna [docx - 19 KB]

Załączniki:
  1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
  2. Dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
  3. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
  4. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego, składane bezpośrednio przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
  5. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

Sposób dostarczenia dokumentów
Czynności można dokonać jedynie poprzez osobistą wizytę. Zatem wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
  1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
  2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu lub zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
  3. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Opłaty
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dodatkowe informacje
Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może on zawrzeć małżeństwo. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Wydane zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.