Nazwa
Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby lub zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
  W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 3. Dokument wykazujący interes prawny jeżeli Wnioskodawca jest zobowiązany do jego wykazania.
 4. Pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 18
  44-200 Rybnik
 4. Złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas realizacji
Do 7 dni roboczych.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 24 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
W przypadku decyzji o odmowie wydania zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 5
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.