Nazwa
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-01-09
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy) należy przedłożyć:
 1. Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób zamierzających zawrzeć związek małżeński.
 2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty, którą należy dokonać na rachunek bankowy właściwego Urzędu Stanu cywilnego, w którym będzie sporządzony akt małżeństwa.
 3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.
 4. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa - w przypadku kobiet, które ukończyły 16 lat a nie osiągnęły pełnoletności.
 5. W przypadku cudzoziemca:
  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  2. dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego wydany przez władze tego kraju lub przedstawicielstwo dyplomatyczne w Polsce albo prawomocne postanowienie polskiego sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,
  3. odpis aktu urodzenia,
  4. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzenia nieistnienia lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 6. Obywatel polski, który nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednia w związku małżeńskim - potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego w języku polskim lub polskiego konsula.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Duchowny sporządza i przekazuje do właściwego miejscowo Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 5 dni zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności.

Akt małżeństwa sporządza się w miejscowym USC niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym, po otrzymaniu zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Opłaty
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa: 84 zł.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu, w którym będzie zawierany związek małżeński.
W przypadku zawierania małżeństwa na terenie gminy Rybnik opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma mogą wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dodatkowe informacje
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć Kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa. Przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia małżeństwa nupturienci podpisują przed kierownikiem zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego. W momencie składania zapewnienia dokonują wyboru nazwisk noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński oświadczą w obecności duchownego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń duchowny sporządza i przekazuje do właściwego miejscowo USC w ciągu 5 dni zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności. Następnie na podstawie zaświadczenia Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.

Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.