Nazwa
Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2021-11-30
Organ właściwy do realizacji usługi
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty
Zgłoszenie urodzenia dziecka.

Załączniki:
 1. Dla dziecka pochodzącego z małżeństwa lub gdy wcześniej nastąpiło uznanie ojcostwa dziecka poczętego:
  1. dowód osobisty jednego z rodziców-osoby zgłaszającej (do wglądu).
 2. Dla dziecka, gdy matka jest panną, osobą rozwiedzioną/w separacji lub wdową (bez uznania przez biologicznego ojca):
  1. dowód osobisty matki dziecka (do wglądu).
 3. Dla dziecka, gdy matka jest panną (z uznaniem przez biologicznego ojca) :
  1. obecność obojga rodziców,
  2. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 4. Dla dziecka gdy matka jest osobą rozwiedzioną lub pozostającą w separacji (z uznaniem przez biologicznego ojca) powyżej 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku sądowego:
  1. obecność obojga rodziców,
  2. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 5. Dla dziecka gdy matka jest wdową (z uznaniem przez biologicznego ojca) powyżej 300 dni od śmierci męża:
  1. obecność obojga rodziców,
  2. dowody osobiste rodziców (do wglądu).
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego osobiście w godzinach jego pracy lub przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Czas realizacji
Niezwłocznie.

Opłaty
Zgłoszenie jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka.
Odmowa przyjęcie oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego dziecka.
 2. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego dziecka.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są zobowiązani:
  1. ojciec lub matka dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3. przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 4. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 5. Urodzenie dziecka rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsca urodzenia.
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 4
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia.