Nazwa
Udostępnienie informacji publicznej
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-06
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy sporządzić własnoręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej. Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie wymaga uwierzytelnienia go podpisem elektronicznym, jednak podpis elektroniczny konieczny jest do potwierdzenia UPO w celu odebrania odpowiedzi wysłanej przez urząd.
 2. Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu: rybnik@um.rybnik.pl
 3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 4. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 5. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Czas realizacji
Do 14 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty

 1. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 2. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 2. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Centrum Organizacji Urzędu
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 207
tel. 32 43 92 207, 32 43 92 217, organizacyjny@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 902).