Nazwa
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-07-06

Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty

Skarga lub wniosek sporządzane są własnoręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.

Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail urzędu: rybnik@um.rybnik.pl

Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.

Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.

Złożyć ustnie do protokołu.

Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu.

Opłaty

Złożenie skargi bądź wniosku jest wolne od opłat.

 

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Organizacji Urzędu
Referat Obsługi Kancelaryjnej i Archiwum
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 209
tel. 32 43 92 209, organizacyjny@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz. U z 2002 Nr 5, poz. 46).