Nazwa
Zastrzeganie dokumentów
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2017-01-16
Od dnia 1 marca 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.). Na podstawie art. 47 ust. 1 ww. ustawy posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 6. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Poniżej znajduje się informacja Polskiego Związku Banków Polskich dotycząca zastrzegania dokumentów.

Informacja Polskiego Związku Banków Polskich

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 1. Powiadomić Policję (gdy utrata nastąpiła poprzez kradzież)
 2. Natychmiast zastrzec je w systemie Dokumentów Zastrzeżonych
 3. Wyrobić nowy dokument
Gdzie zastrzegać?

 1. W każdej placówce swojego Banku (w systemie Dokumenty Zastrzeżone uczestniczą prawie wszystkie Banki w Polsce).
 2. Jeżeli ktoś nie ma rachunku bankowego, powinien zastrzec dokumenty w Banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich osób (lista na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl).

  Banki przyjmujące zastrzeżenia od wszystkich osób
 • (AIG Bank Polska SA, Bank BGŻ, Bank Zachodni WBK, Grupa BPS-Banki Spółdzielcze i Bank BPS, Invest Bank, KB Kredyt Bank, Mazowiecki Bank Regionalny S.A i Zrzeszone Banki Spółdzielcze, Pocztowy Bank, SGB Spółdzielcza  Grupa Bankowa.

  Banki przyjmujące zastrzeżenia od swoich Klientów:
 • Bank Pekso SA, Bank BPH, Nordea, Polbank EFG, Sygma Bank Polska, Toyota Bank.

Jakie dokumenty należy zastrzegać?

Najważniejsze są: dowód osobisty (też tymczasowy), paszport, prawo jazdy, karta stałego pobytu, książeczka wojskowa i marynarska, dowód rejestracyjny oraz karta płatnicza.

System Zastrzegania Kart : wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Numer jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ułatwia kontakt z wydawcą karty i jej zastrzeżenie w sytuacji, gdy czas odgrywa istotną rolę. Jedynym ponoszonym kosztem dla użytkownika (posiadacza karty) jest koszt połączenia, zgodny z tabela opłat jego operatora.

Dlaczego należy zastrzec utracone dokumenty?

Dziennie dokonuje się milionów operacji, m.in. wpłaty i wypłaty pieniędzy z kont bankowych, przelewy, zakładanie rachunków, umowy o kredyt, pożyczkę czy wynajem. Wtedy potwierdzana jest tożsamość Klienta. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, m.in. do:
 • wyłudzenia pożyczki.
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu lub innych przedmiotów,
 • zakładania fikcyjnych firm, aby wyłudzić kredyt, zwrot podatków.
Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?

Zastrzeżenia przyjmowane są w tysiącach placówek bankowych . Informacja pojawia się w Systemie w czasie niemal rzeczywistym umożliwiając wyeliminowanie dokumentu z obrotu. Informacje są przekazywane wszystkim Uczestnikom Systemu. Korzystają z niego np. banki, operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska. Dokumenty mogą sprawdzać m.in. notariusze, hotele, wypożyczalnie, agenci rozliczeniowi, pośrednicy finansowi, agencje pośrednictwa sprzedaży i wynajmu mieszkań i innych nieruchomości.