Nazwa
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, linii i urządzeń energetycznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2018-09-03

Kto może załatwić sprawę: 
Inwestor, właściciel urządzenia lub obiektu.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, linii i urządzeń energetycznych można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) oraz w Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 113 - sekretariat) lub pobrać stąd:
Metryka Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych, linii i urządzeń energetycznych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. [pdf - 17 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub
w Wydziale Dróg (ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 113 - sekretariat).

Wymagane dokumenty (załączniki): 

  • 2 egzemplarze planu orientacyjnego w skali 1:5000 lub 1:10000 z zaznaczoną lokalizacją urządzeń;

  • 2 egzemplarze planu sytuacyjnego w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem proponowaną lokalizacją obiektów
   i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz
   z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej;

Opłaty: 
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić w kasach UM, lub na konto Urzędu Miasta Rybnika.

Termin załatwienia sprawy:  
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Referat Budowy, Remontów i Eksploatacji Dróg, ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 115

Telefon, e-mail:
32 439 21 15; drogi@um.rybnik.pl  

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm).

Tryb odwołania:  
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Na czas wykonywania przedmiotowych urządzeń bądź obiektów niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w Referacie Uzgodnień.