Nazwa
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-16

Kto może załatwić sprawę: 
Inwestor, właściciel urządzenia lub obiektu.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2) lub pobrać stąd:
Metryka Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń obcych [pdf - 18 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2).

Wymagane dokumenty (załączniki): 

  • 2 egzemplarze planu orientacyjnego w skali 1:5000 lub 1:10000 z zaznaczoną lokalizacją urządzeń;
  • 2 egzemplarze planu sytuacyjnego w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem proponowaną lokalizacją obiektów
   i urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz
   z oryginałem dowodu wniesienia opłaty skarbowej;

Opłaty: 
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł. 

Termin załatwienia sprawy:  
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Wydział Dróg, ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 101

Telefon, e-mail:
32 439 21 18; drogi@um.rybnik.pl  

Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych.

Tryb odwołania:  
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Na czas wykonywania przedmiotowych urządzeń bądź obiektów niezbędne jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.