Nazwa
Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Wiechoczek Monika (OU-IV) dnia: 2023-02-28
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wniosek na złożenie reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

Załączniki:
 1. Aktualny odpis skrócony aktu urodzenia lub aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;
 2. Dowód osobisty (do wglądu).
W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 3 dni.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.

Tryb odwoławczy
Skargę na decyzję wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu do którego został złożony wniosek.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 162
tel. 32 43 92 162, 32 43 92 172, obywatelski@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.