Nazwa
Udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-02

Kto może załatwić sprawę:
Osoby prawne i fizyczne.

Formularz wniosku:
Wniosek o zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej należy sporządzić własnoręcznie.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

   • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;
   • projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
   • projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
   • opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;
   • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
   • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
ul. Zamkowa 5, pokój nr 2

Telefon, e-mail:
32 439 21 35 ;  edukacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 t.j. ze zm.).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej należy złożyć nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.