Nazwa
Wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-06-28

Kto może załatwić sprawę: 
Każdy zainteresowany.

Formularz wniosku:

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 054), lub pobrać stąd:

Metryka Wydanie wypisu/wyrysu z MPZP miasta Rybnika / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. [pdf - 23 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki): 

  • wniosek;
  • w przypadku pełnomocnika- oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;
  • w przypadku firm i organizacji- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Opłaty: 

Opłata skarbowa za wydanie wypisu/wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego wynosi:

od wypisu:

  • do 5 stron- 30,00 złotych;
  • powyżej 5 stron- 50,00 złotych;

od wyrysu:

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20,00 złotych;
  • nie więcej niż- 200,00 złotych;

chyba, że jego wydanie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie budżetowej (I piętro) lub na rachunek Urzędu Miasta Rybnika Nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

Termin załatwienia sprawy:  
Do 30 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Parter, pokój 054.

Telefon, e-mail:
32 439 20 69, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:  
art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zm.).

Tryb odwołania:  
Nie przysługuje.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta.
Przy uzupełnianiu braków formalno- prawnych można korzystać z gotowych formularzy, które można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 054), lub pobrać stąd:

Metryka Formularz uzupełnienia braków formalno-prawnych we wniosku. [pdf - 19 KB]

Metryka Pełnonocnictwo [pdf - 17 KB]

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł chyba, że jego złożenie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.    z 2012 r. poz. 1282 ze zm.). Opłatę należy uiścić w kasie budżetowej (I piętro, sala 151), lub na konto nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.
Obowiązujące na terenie miasta Rybnika miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne na stronie internetowej tutejszego Urzędu- http://bip.um.rybnik.eu/ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.