Nazwa
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03

Kto może załatwić sprawę: 
Osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub jej pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 008/009), lub pobrać stąd:

Metryka Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego MPZP miasta Rybnika [pdf - 23 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki): 

    • Wniosek;
    • W przypadku pełnomocnika- oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;
    • W przypadku firm i organizacji- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
    • Kopia mapy z zaznaczonym obiektem budowlanym, w którym zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
    • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Opłaty: 
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 złotych chyba, że jego wydanie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie budżetowej (I piętro) lub na rachunek Urzędu Miasta Rybnika Nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

Termin załatwienia sprawy:  
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Parter, pokój 008/009.

Telefon, e-mail:
32 439 20 82, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:  
1. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 267);
2. Art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 ze zm.).

Tryb odwołania:  
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta.

Przy uzupełnianiu braków formalno- prawnych można korzystać z gotowych formularzy, które można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 008/009), lub pobrać stąd:

Metryka Formularz uzupełnienia braków formalno-prawnych we wniosku. [pdf - 19 KB]

Metryka Pełnonocnictwo [pdf - 17 KB]

Metryka Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) [pdf - 237 KB]

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł chyba, że jego złożenie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.  z 2012 roku poz. 1282 ze zm.).