Nazwa
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2017-05-18

Kto może załatwić sprawę: 


Osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub jej pełnomocnik.


Formularz wniosku:


Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 054), lub pobrać stąd:


Metryka Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania części obiektu budowlanego z ustaleniami MPZP miasta Rybnika. [pdf - 74 KB]


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.


Wymagane dokumenty (załączniki):     • Wniosek;

    • W przypadku pełnomocnika- oryginał dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu wnioskodawcy bądź jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ;

    • W przypadku firm i organizacji- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

    • Kopia mapy z zaznaczoną częścią obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

    • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.


Opłaty: 


Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 złotych chyba, że jego wydanie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie budżetowej (I piętro) lub na rachunek Urzędu Miasta Rybnika Nr 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.


Termin załatwienia sprawy:  
Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.


Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami: 
Brak.


Pokój w którym można uzyskać informacje:  
Parter, pokój 054.


Telefon, e-mail:
32 439 20 69, architektura@um.rybnik.pl


Podstawa prawna:  
1. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku poz. 267);
2. Art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 ze zm.).

Tryb odwołania:  
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.


Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta.


Przy uzupełnianiu braków formalno- prawnych można korzystać z gotowych formularzy, które można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Architektury (parter, pokój 054), lub pobrać stąd:


Metryka Formularz uzupełnienia braków formalno-prawnych we wniosku. [pdf - 19 KB]


Metryka Pełnonocnictwo [pdf - 17 KB]


Metryka Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) [pdf - 68 KB]


Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii- od każdego stosunku pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł chyba, że jego złożenie nie podlega opłacie skarbowej bądź jest od niej zwolnione- zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 1282 ze zm.).